MEYD-184 佐々木あき作品2016年09月11日

MEYD-184 佐々木あき作品2016年09月11日

凡同气之物必有诸味,同味之物必有诸气。【发明】藏器曰∶千里水、东流水二水,皆堪荡涤邪秽,煎煮汤药,噤咒神鬼。

五禁者,五脏不足五走酸走筋,筋病毋多食酸,多食令人癃。 以奇生则成而偶,以偶生则成而奇。

《经》云∶本而标之,先治其本,后治其标是也。一方∶冷水浸纸贴囟上,以熨斗熨之,立止。

每服一钱,苏木汤调下,仍频饮苏木汤,大效。渗为解表同于汗;泄为利小便同于下,殊不言补。

是故山气多男,泽气多女,水气多,风气多聋,林气多癃,木气多伛,岸下气多,石气多力,险阻气多瘿,暑气多夭,寒气多寿,谷气多痹,丘气多狂,广气多仁,陵气多贪。或生熟异气味,或根苗异气味。

故风药可以胜湿,燥药可以除湿,淡药可以渗湿,泄小便可以引湿,利大便可以逐湿,吐痰涎可以祛湿。畏地榆、秦艽、牡蒙、龟甲、雄黄。

Leave a Reply